Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη των εταιρικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων του ανθρώπινου δυναμικού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων υποδομών για τη διοικητική λειτουργία. Επίσης, είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας προμηθειών σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. και υποστηρίζει λειτουργικά το σύνολο των εσωτερικών διεργασιών και λειτουργιών.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα, ως εξής:

• Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

• Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Γραμματείας

• Τμήμα Προμηθειών

 • Τμήμα Μηχανοργάνωσης

 MHLIDAKHS.mp4 000002925

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές