Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για την πληρότητα, την ακρίβεια και τη σωστή τεκμηρίωση των λογιστικών συναλλαγών σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές, πρακτικές και διαδικασίες της λογιστικής, την εμπορική και φορολογική Νομοθεσία, τους κανονισμούς της ΕΕ και τις διαδικασίες της Εταιρείας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την σωστή παροχή αναφορών και γενικότερα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης τόσο εσωτερικά όσο και προς τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα, ως εξής:

• Τμήμα Λογιστηρίου

• Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

• Τμήμα Προϋπολογισμού

 • Τμήμα Χρηματοδοτήσεως Έργων

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές