Προόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 118 & 9 του νόμου 4412/2016

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανα κατηγορίες έργων /μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικων υπηρεσιών έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 118 &9 του Ν.4412/2016. Περισσότερες πληροφορίες θα βρειτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές