Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ προς τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/2010, που αναφέρεται στις διαδικασίες δημοσιοποίησης των προκηρύξεων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προς επιχορήγηση, είναι η 20η Ιανουαρίου 2015.