Υδατικοί Πόροι και Περιβαλλοντικές Υποδομές

1. Φράγμα Βαλσαμιώτη –Φορέας Διαχείρισης O.A.K. A.E.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις φράγματος  
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 335 m
Ύψος φράγματος από φυσικό έδαφος 67,20 m
Ανώτατη στάθμη νερού +190
Στάθμη στέψης +190,20
Πλάτος πυθμένα στο φυσικό έδαφος          80 m
Όγκος φράγματος 600.000 m3
Όγκος νερού ταμιευτήρα      6 εκατ. m3
Εκμεταλλεύσιμος όγκος νερού 5.9 εκατ. m3

Αξιοποίηση-Συνδετήριος αγωγός 

Ο συνδετήριος αγωγός μεταφοράς νερού  συνδέει τον ταμιευτήρα με το κύριο αγωγό Αγιάς - Μυλωνιανών - Μεσκλών.  Ο αγωγός είναι χαλύβινος διαμέτρου από Φ700 ως Φ1000 με συνολογικό  μήκος 3520 μέτρα.  Ο αγωγός τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα με νερό από τις πηγές των Μεσκλών και τα αρδευτικά δίκτυα με νερό από τον ταμιευτήρια και από τις πήγες. 

2. Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου – Φορέας Διαχείρισης O.A.K. A.E.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα έργα «Κατασκευή Φράγματος Ποταμών  Αμαρίου Νομού Ρεθύμνης» και «Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης», περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή του φράγματος και  τη μεταφορά του νερού με σκοπό την άρδευση στον κάμπο Ρεθύμνης.

Το συνολικό έργο περιελάμβανε :

 1. Την κατασκευή του φράγματος στην περιοχή Ποταμών, ύψους 55m, χωρητικότητας ταμιευτήρα 22,5 εκ. m3, με σώμα φράγματος όγκου επιχωμάτων 1,7 εκατ  m3, με αδιαπέρατη κουρτίνα τσιμεντενέσεων, συνολικού μήκους 27 km, σήραγγα εκτροπής-υδροληψίας-εκκένωσης, μήκους 358m, διαμέτρου 4,5m, υπερχειλιστή, μήκους 340m, πύργο υδροληψίας, ύψους 25m, λεκάνη αποτόνωσης, όργανα παρακολούθησης του φράγματος, οικίσκους δικλίδων και οργάνων και πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό και υδραυλικό εξοπλισμό.
 2. Την κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταφοράς του νερού από το φράγμα έως την είσοδο της σήραγγας Πρασσών, μήκους 3,7 km διαμέτρου Φ 1000 και την κατασκευή του αρδευτικού έργου κατάντη του φράγματος Ποταμών για άρδευση 800 στρ.
 3. Την κατασκευή του κεντρικού αγωγού από την είσοδο της σήραγγας Πρασσών έως στο τερματικό φρεάτιο στην περιοχή Πηγής στον Κάμπο Ρεθύμνης, συνολικού μήκους 11,7 km διαμέτρου Φ1000, Φ800 και Φ700 και σύνδεση του κεντρικού αγωγού με τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα Άδελε και Πηγής για άρδευση 10.000 στρ.
 4. Την κατασκευή της σήραγγας Πρασσών για την διέλευση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς, μήκους 3,4 km, διατομής 14 m2.
 5. Τον περιμετρικό δρόμο του ταμιευτήρα του φράγματος, συνολικού μήκους 9,3 km, πλάτους 6,5m.

Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών,επέκταση κεντρικού αγωγού

Για να καταστεί απολύτως λειτουργικό το σύνολο του έργου, όπως αυτό αρχικά σχεδιάστηκε για την άρδευση 24.000 στρεμμάτων του κάμπου Ρεθύμνου και την ουσιαστική ενίσχυση της υδροδότησης του Δήμου Ρεθύμνου είναι απαραίτητη η επέκταση του κεντρικού αγωγού,  μεταφοράς του νερού, από το φράγμα Ποταμών προς τον κάμπο Ρεθύμνης και συγκεκριμένα για το τμήμα από τον οικισμό Πηγής έως τον οικισμό Πρίνου (6.520 m. κεντρικού αγωγού και 2.470 m. δικτύων διανομής) .

Η τοποθέτηση του 1ου τμήματος του κεντρικού αγωγού, για την τροφοδότηση των αρδευτικών δικτύων του κάμπου Ρεθύμνης για την άρδευση 10.000 στρεμμάτων, καθώς και την δημιουργία απαραίτητης υποδομής για την τροφοδότηση του μελλοντικού διυλιστηρίου για την ύδρευση του νέου Δήμου Ρεθύμνου, είχε ενταχθεί στο έργο «Αξιοποίηση φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης», που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κρήτης 2000 – 2006».

3. Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου –Φορέας Διαχείρισης O.A.K. A.E.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή :

 • Ταμιευτήρα χωρητικότητας 2.150.000 m3 περίπου, με ύψος νερού 10,50 m και ο χώρος που καταλαμβάνει είναι 300 στρέμματα περίπου.
 • Τεχνικών έργων: δύο τεχνικά έργα εισόδου, ο υπερχειλιστής και το έργο υδροληψίας-εκκένωσης.
 • Αγωγού μεταφοράς (τσιμεντοσωλήνες Φ1600) 1.100 m και έργο μερισμού.
 • Εκτός των παραπάνω βασικών εργασιών κατασκευάστηκαν η  οδός στέψης του αναχώματος, η περιμετρική οδός στον πόδα του αναχώματος, έγινε αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου, μελέτη και φύτευση χώρου λιμνοδεξαμενής.

Εξέλιξη εργολαβίας

 • Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21.5.2008, για το ποσό των 9.130.456,32 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 • Το έργο κατασκευάστηκε από την ΚΑΣΤΩΡ  ΑΕ.
 • Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη  2007-2013» (Μέτρο 125Α1 του Άξονα 1) με κωδικό πράξης 182939.
 • Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν τον Δεκεμβρίου του 2012 ενώ στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η τριετής λειτουργία του έργου η οποία είναι σε εξέλιξη. Η εργολαβία θα ολοκληρωθεί μετά το Δεκέμβριο του 2015.
 • Σήμερα η λειτουργία του έργου εξυπηρετείται από μικρά υφιστάμενα δίκτυα συνολικής παροχής 4.000 m3 ημερησίως ενώ στην πλήρη λειτουργία του έργου θα αρδεύονται 13.200 στρέμματα με παροχή 50.000 m3 ημερησίως.
 • Για την εργολαβία της λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου οι πληρωμές έως 31.12.2013 ανέρχονται στο ποσό των 7.186.129,35 € και η υπολειπόμενη δαπάνη σε 1.944.326,97 €.

Αξιοποίηση Λιμνοδεξαμενής – Νέα δίκτυα

Από τη Σύμβαση κατασκευής του έργου «Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου» έχει προβλεφθεί να εκπονηθεί από τον ανάδοχο του έργου μελέτη άρδευσης της περιοχής Οροπεδίου Λασιθίου. Έχει ήδη υποβληθεί μελέτη αρδευτικών δικτύων σε έκταση 13.500 στρεμμάτων και έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις από την υπηρεσία για διόρθωση και αναμένεται η έγκρισή της τον Οκτώβριο του 2014.

Επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διερευνάται η άμεση χρηματοδότηση ύψους 2.000.000€ της α΄ φάσης του αρδευτικού για την κατά το δυνατό συντομότερη αξιοποίηση του αποθηκευμένου νερού στη Λιμνοδεξαμενή.

4. Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη–Φορέας Διαχείρισης  O.A.K. A.E.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το Φράγμα Αποσελέμη και ο αντίστοιχος ταμιευτήρας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης είναι έργο ενίσχυσης της Ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου.

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει  :

 • Την κατασκευή της παράκαμψης της επαρχιακής οδού Χερσονήσου – Οροπεδίου Λασιθίου μήκους 6,3 km.
 • Την κατασκευή προφράγματος μήκους 436,90 m, με ύψος 23,00 m, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
 • Την κατασκευή χωμάτινου φράγματος ύψους 62,00 m με μήκος στέψης 660 m και  με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,3 x106 m3.
 • Έργα εκτροπής και υδροληψίας μήκους 480 m ορθογωνικής διατομής 4,50 x 4,00.
 • Υπερχειλιστή μήκους 230,60m, μέγιστης παροχής 1.000 m3/sec.
 • Την κατασκευή των βοηθητικών αναχωμάτων.
 • Την κατασκευή των έργων προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Την κατασκευή της παραλίμνιας οδού. 

Εξέλιξη εργολαβίας

 • Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30.6.2005 για το ποσό των 27.894.981,36 € (με Φ.Π.Α.) με ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
 • Το φράγμα χωρητικότητας 27,3 εκατ. m3 νερού (σε υψόμετρο υπερχείλισης 216 m) έχει ολοκληρωθεί και η σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών εκδόθηκε στις 19.12.2013. Σήμερα η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα είναι σε υψόμετρο 186m και ο όγκος του νερού υπολογίζεται στα 1,44 εκατ. m3.
 • Η οδός παράκαμψης της επαρχιακής οδού Χερσονήσου – Οροπεδίου μήκους 6,3 km έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία.
 • Εκκρεμεί η τελική επιμέτρηση και η υποβολή του τελικού λογαριασμού ύψους περίπου 641.000,00 € .

Υποέργο "Εργασίες Εκτροπής / Μεταφορών υδάτων & Κατασκευής αγωγών & διυλιστηρίων"

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η εργολαβία περιλαμβάνει  την κατασκευή:

 • Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού δυναμικότητας 110.600 m3 νερού την ημέρα Διαμόρφωση και εξοπλισμός Γηπέδου, Έργο εισόδου, Κτίριο Οζόνωσης, Εγκαταστάσεις Κροκίδωσης – καθίζησης, Εγκαταστάσεις Διύλισης – μεταχλωρίωσης, Δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας 22.000 m3, Εγκαταστάσεις Διακίνησης και επεξεργασίας ιλύος, Κτίριο διοίκησης συνολικής κάτοψης 1000 m2 δύο ορόφων και χημικό και βιολογικό εργαστήριο με τον εξοπλισμό του, Βοηθητικά κτίρια  (Συνεργείο- Αποθήκη) ωφέλιμης επιφάνειας 165 m2 , Εγκαταστάσεις για την Παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, Εγκατάσταση μετρήσεων, αναλύσεων και δοκιμών, Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής. Αγωγός οικολογικής παροχής υδροδότησης του υγρότοπου εκβολής Αποσελέμη.
 • Εξάμηνη Δοκιμαστική λειτουργία, θέση σε αποδοτική λειτουργία και δωδεκάμηνη λειτουργία της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή περίπου του 87% των έργων πολιτικού μηχ/κού και ~39% των Η/Μ εργασιών.

 • Κυρίου αγωγού ύδρευσης Φράγμα – Διυλιστήρια:
  • Κύριος αγωγός ύδρευσης από το φράγμα Αποσελέμη μέχρι τις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού μήκους 7.130 m.
  • Σήραγγα Σ1 συνολικού μήκους 1616 m,
  • Σήραγγα Σ2 συνολικού μήκους 2054 m, με τις οδούς προσπέλασης για τις σήραγγες Σ1, Σ2 και τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού.
  • Έχει ολοκληρωθεί το συνολικό μήκους του υδραγωγείου.
 • Υδραγωγείου από εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μέχρι το Ηράκλειο (Δεξαμενή Δ4)
  • Μήκος κύριου αγωγού ~30,43 km (χαλυβ/νας 20ατμ, Φ300 έως Φ1100).
  • Σύνδεση με τις δεξαμενές Δ7, Δ3Α και Δ4 εντός της πόλης Ηρακλείου.
  • Αγωγός οικολογικής παροχής αδιύλιστου νερού με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ160 προς υγροβιότοπο του Δέλτα Αποσελέμη μήκους 4000 μ (16 ατμ).
  • Έχουν κατασκευαστεί 26.959 μ. υδραγωγείου (~88.6% του συν/κού μήκους)
 • Υδραγωγείου από εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μέχρι τον Άγιο Νικόλαο
  • Μήκος κύριου αγωγού ~ 36,47 km (χαλυβδοσωλήνας 20ατμ).
  • Σε απόσταση ~23km παρεμβάλλεται αντλιοστάσιο (Α1) το οποίο καταθλίβει με αγωγό ~3,2km Φ 500 το νερό στη σήραγγα Βραχασίου.
  • Από τη σήραγγα Βραχασίου , μήκους 667m,  το Υδραγωγείο καταλήγει στη δεξαμενή Δ6 Αγ. Νικολάου.
  • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας Βραχασίου, και των δεξαμενών εισόδου και εξόδου. Μένουν μόνο οι συνδέσεις των δεξαμενών και οι Η/Μ Εργασίες.
  • Έχουν κατασκευαστεί ~36.339 m υδραγωγείου (~99.6% του συν/κού μήκους).

Εξέλιξη εργολαβίας

 • Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24.10.2006 για ποσό 82.095.755,03 € (με Φ.Π.Α.) με μ.τ.ε. 32,23 % και  ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
 • Η αρχική προθεσμία του έργου έληγε στις 24.02.2010. Έχει δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου α) μέχρι τις 30.09.2015 για την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένης της  δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου και β) μέχρι τις 30.09.2016 για τη 12μηνη αποδοτική λειτουργία.
 • Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί ~76% των εργασιών της σύμβασης.
 • Στις 05.08.2014 εγκρίθηκε  από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου σε ισοζύγιο, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες της Κύριας Σύμβασης ποσού 82.507.473,45 € (με Φ.Π.Α.) και εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου ποσού  συνολικού ποσού 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 • Οι πληρωμές έως και τον 60ο Λογ/σμό ανέρχονται στο ποσό των 64.960.664,35 € και η υπολειπόμενη εγκεκριμένη δαπάνη είναι 20.546.809,10 €.   

Υποέργο "Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη"

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την παρακολούθηση του φράγματος Αποσελέμη, των αναχωμάτων και των υπογείων έργων κατά την πρώτη πλήρωση του ταμιευτήρα και συγκεκριμένα την εκτέλεση:

 • οπτικών επιθεωρήσεων
 • μετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων
 • γεωδαιτικών μετρήσεων
 • εργασιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

 

Εξέλιξη εργολαβίας

 • Η σύμβαση υπογράφηκε στις 09.05.2013, για ποσό 4.490.281,78 € (με Φ.Π.Α.) με μ.τ.ε. 15.00%.
 • Το έργο υλοποιείται  από την κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε –INTRAKAT.
 • Η εργολαβία είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 9.11.2015.
 • Ανεκτέλεστο ποσό (μέχρι 13ο Λογαριασμό): 64%.

 • Οι πληρωμές έως 31.12.2013 ανέρχονται στο ποσό των 706.485,36€ και η υπολειπόμενη εγκεκριμένη δαπάνη σε 3.783.796,42€.

Υποέργο "Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου"

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω:

 • Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (έργο απομόνωσης καταβοθρών Χώνου και ρύθμισης των επιτρεπομένων παροχών για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη, Προσαγωγοί τάφροι στο Οροπέδιο Λασιθίου, Έργο Υδροληψίας, Οδοί προσπέλασης).
 • Έργα Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου (Διάνοιξη και κατασκευή Σήραγγας Οροπεδίου συνολικού μήκους σε οριζόντια προβολή 3.425,50m, με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής T.B.M. και τοποθέτηση εντός αυτής χαλυβδοσωλήνα Ø1800).
 • Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (Αγωγός πτώσης μήκους περίπου 3550m,  Έργο καταστροφής ενέργειας αγωγού πτώσης, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Οδοί προσπέλασης προς το κατάντη μέτωπο της σήραγγας , Διαμόρφωση του χώρου στην έξοδο της σήραγγας).
 • Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη.

Εξέλιξη εργολαβίας

 • Η σύμβαση υπογράφηκε στις 02.05.2012 με συνολική προθεσμία 32 μήνες, δηλαδή ως 02-01-2015, για ποσό 46.915.126,00€ (με Φ.Π.Α.) με μ.τ.ε. 32,14%.
 • Το έργο κατασκευάζεται από την INTRAKAT.
 • Με την υπ’αριθμ.Δ6/712/4-4-2013 Απόφαση παρατάθηκε η συνολική προθεσμία του έργου κατά 12 μήνες, δηλαδή ως 02-01-2016.
 • Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με κωδικό ένταξης MIS 464970, με την υπ’ αριθμό οικ.120341/9.1.2014 Απόφαση Υ.ΠΕ.Κ.Α. και είναι σε εξέλιξη.

Οι πληρωμές έως 31.12.2013 ανέρχονται στο ποσό των 2.249.498,36€  και η υπολειπόμενη εγκεκριμένη δαπάνη σε 44.665.627,64 €.

5. Προτεινόμενα έργα ως φορέας υλοποίησης - διαχείρισης 

ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φράγμα Πλατύ Ποταμού

Το Σύστημα περιλαμβάνει:

1) Τον Ταμιευτήρα Πλατύ Ποταμού χωρητικότητας 21,3 εκ m3 και την άρδευση από αυτόν κατά προτεραιότητα 45.000 στρέμματα εντός της λεκάνης Πλατύ.

2) Το μικρό φράγμα - ταμιευτήρα Γερακαρίου επί του χειμάρρου Λιγιώτη, χωρητικότητας 1,73 εκ m3 και την άρδευση από αυτόν της υψηλής ζώνης λεκάνης Πλατύ 5.800 στρέμματα.

3) Αγωγό μεταφοράς μήκους 18,135 km κλειστού τύπου καθόλη την όδευση (συμπεριλαμβανομένων και των 2 σηράγγων μήκους 3,4 km), από την περιοχή του Φράγματος Πλατύ προς την περιοχή Μεσσαράς, ΠΕ Ηρακλείου.

4) Αρδευτικό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης του Πλατύ Ποταμού, το οποίο θα καλύπτει έκταση προς άρδευση 45.000 στρεμμάτων, αξιοποιώντας το νερό των φραγμάτων Πλατύ και Γερακαρίου.

ΥΠΑΑΤ – ΔΤΚΠΥ Προμελέτη & Οριστική μελέτη

Οριστική υδραυλική μελέτη

120.000.000 €

ΣΕΣ 2014-2020

Σύστημα Φραγμάτων Ταυρωνίτη

Ολοκλήρωση Μελετών και Υλοποίηση έργων κατασκευής Φραγμάτων Ποταμού Ταυρωνίτη

και συνοδών έργων τους για την κάλυψη των πρόσθετων υδατικών αναγκών για αρδεύσεις

της περιοχής Αγυιά-Κολυμβάρι (Υψηλές ζώνες) και κάλυψη του ελλείμματος αρδευτικού

νερού στην περιοχή Κισσάμου, των δήμων Πλατανιά και Κισσάμου.

Το σύστημα

συνολικής χωρητικότητας 25.000.000 m3 αποτελείται από το φράγμα του Σεμπρενιώτη 7.000.000m3 (το φράγμα προβλέπεται να κατασκευαστεί στον Δήμο Βουκολιών στην θέση Λαχιανά) και το φράγμα Ντεριανού-Παπαδιανών χωρητικότητας ταμιευτήρα 18.000.000m3 (το φράγμα προβλέπεται να κατασκευαστεί στον Δήμο Πλατανιά ΔΔ Ντερέ στην θέση Παπαδιανά ).

Απαιτείται

επικαιροποίηση Μελετών που συντάχθηκαν το

1992 από το Υπ. Γεωργίας

Κόστος επικαιροποίησης μελετών και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων: 300.000,00 € Προϋπολογισμός έργου: 80.000.000,00 €.

Συνεργασία με ΠΕ Χανίων για Προγραμματική Σύμβαση μόλις εξασφαλισθεί χρηματοδότηση

Λιμνοδεξαμενή Μοθιανών Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Σπηλιανού με χωρητικότητας 394.000  m3 Έχει θετική γνωμοδότηση  του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης περί της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. Απαιτείται επικαιροποίηση.

Εκτιμώμενος:

5.000.000 €

Δήμος Πλατανιά