Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΑΙΑ

Τα έργο εστιάζει  στη δημιουργία νέας γνώσης σχετικά με τις μορφές εκδήλωσης της κλιματικής αλλαγής και  την επίδραση των διαφόρων μορφών της στην ακτογραμμή της Κρήτης.

 

Συνοπτικά οι στόχοι του έργου συνίστανται:

 • Στην πρόβλεψη των κλιματικών τάσεων στις προσεχείς δεκαετίες – Σενάρια προσομοίωσης
 • Στη διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη
 • Στην καταγραφή και αξιολόγηση των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο παράκτιο περιβάλλον
 • Στην ανάπτυξη μεθοδολογίας συνεχούς παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης χέρσου – θάλασσας
 • Στη συγκριτική αξιολόγηση της τρωτότητας των ακτών
 • Στην εκτίμηση των κοινωνικό – οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη
 • Στη διατύπωση τεχνικών λύσεων, περιβαλλοντικά φιλικών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Αφορά στην αξιοποίηση του πολιτισμού ως παραγωγική δύναμη των νησιών μας.

 

 

Περιλαμβάνει:

 

 • Tη δικτύωση φορέων
 • Tην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας γύρω από τον πολιτισμό και
 • Tη σύνδεσή του με τη βιωματική εκπαίδευση

Τελικός στόχος είναι η δημιουργία πολιτιστικών δρώμενων που μπορούν να παρουσιαστούν σε σχετικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και της ενδυνάμωσης του τοπικού επιχειρηματικού ιστού. Πρόκειται για συνδυασμένες παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την τοπική αγορά και γνώμονα την αξιοποίηση στο έπακρο των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, επιδιώκεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής δύναμης, αλλά και η διεύρυνσή της με την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε κάθε Τοπικό Σχέδιo υλοποιείται ένα συνεκτικό σύνολο αλληλένδετων και συμπληρωματικών δράσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στους ωφελουμένους, για την προώθηση στην Απασχόληση, αλλά και τη διευκόλυνσή τους σχετικά με νομικά και φορολογικά θέματα, καθώς και με τις απαιτούμενες διαδικασίες που αφορούν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Επαγγελματική Κατάρτιση – Επιμόρφωση – Πιστοποίηση Δεξιοτήτων, για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων
 • Πρακτική Άσκηση σε τοπικές Επιχειρήσεις, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την αποτελεσματική προσαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
 • Εκπόνηση Business Plan και εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας, για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ

Αφορά στη  δημιουργία διαδρομών κρητικών επισκέψιμων κτηνοτροφικών αγροκτημάτων.

 

Οι βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • Η σύνδεση της κτηνοτροφίας με τον τουρισμό, μέσα από δομημένες - συγκεκριμένες προτάσεις διαδρομών που θα συνδέουν περιοχές που θα λειτουργούν οι διδακτικές φάρμες
 • Η δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στους κτηνοτρόφους, μέσα από την ενασχόλησή τους στις διδακτικές φάρμες και στις δραστηριότητες που απαρτίζουν μια τέτοια καινοτόμα προσέγγιση του μητάτου τους
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικών αγροκτημάτων και εκπαιδευτικών δράσεων μέσα στις φάρμες για τους κατοίκους των περιοχών, αλλά και για τους επισκέπτες τουρίστες ή μαθητές της ευρύτερης περιοχής
 • Η προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων και η εξέλιξή τους, μέσα από προτάσεις διαφοροποίησης του τοπικού προϊόντος ή προτάσεις ανάδειξης και προώθησής του
 • Η διάδοση των αποτελεσμάτων και η διάχυση της παραγόμενης πληροφορίας και για τους επισκέπτες αλλά και για τα σχολεία – μαθητές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDEAT

Αφορά συλλογικές δράσεις για την επίτευξη συνεργιών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι οι εξής:

 • Διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη
 • Προβολή, ενίσχυση της φήμης, δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας με άξονες την τοπική γαστρονομία, τα πολιτι-στικά στοιχεία, τις παραδόσεις και το ανθρώπινο δυναμικό
 • Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικώς παραγόμενων προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών κτλ) με την τοπική βιοτεχνία πρώτης κυρίως μεταποίησης, τον τοπικό πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό
 • Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τη ζήτηση και τις νέες τάσεις της αγοράς
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με στόχο την επιστροφή στις διατροφικές γευστικές και υγιεινές συνήθειες του παρελθόντος και αφύπνιση της τοπικής ταυτότητας

Περισσότερα Άρθρα...