Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.

Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.

Ο στόχος των ΤΟΠEKO είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

 

 • να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.
 • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα.
 • να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER++

 

Μετά την επιτυχημένη πορεία της πρωτοβουλίας LEADER I & II (1992-2001)  ενισχύεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο τη βελτίωση της  ποιότητα ζωής των κατοίκων της και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Τομέας παρέμβασης Δυτική Κρήτη:

Η πρόσφατη προκήρυξη χρηματοδοτεί τους παρακάτω τομείς:

 • Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών γα την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
 • Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
 • Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έργα προστασίας περιβάλλοντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΟΠΠΑΧ

ΤO πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ χρηματοδοτεί υποδομές για τον αγροτικό τομέα, παρεμβάσεις αναβάθμισης των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των δεξιοτήτων τους καθώς και ενισχύσεις σε ιδιώτες (γεωργούς και μη) για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, αλλά και εκτός αυτού και επιπλέον υποστηρικτικές δράσεις για την ανάδειξη των περιοχών παρέμβασης.

Ενδεικτικά χρηματοδοτούνται οι παρακάτω τομείς:

 • Εμπορία Γεωργικών προϊόντων Ποιότητας
 • Διαφοροποίηση της Γεωργικής Δραστηριότητας
 • Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων
 • Εμπορία Γεωργικών προϊόντων Ποιότητας
 • Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Οικισμών και Προστασία – Διατήρηση Αγροτικής Κληρονομιάς
 • Διαφοροποίηση της Γεωργικής Δραστηριότητας»
 • Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων
 • Τοπική Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
 • Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων