Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, πλέον 13.800,00 € ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 73.800,00 €, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3080/17-6-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Υποστήριξη διαχείρισης προϋπολογισμού και δημοσιονομικών αναφορών ) και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία για την παροχή της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 28/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις 29/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, πλέον 13.800,00 € ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 73.800,00 €,το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3079/17-06-2015Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Λειτουργία Οικονομικής Υπηρεσίας – Λογιστικές – Ταμειακές Υπηρεσίες – Τιμολόγηση, Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ύδατος) και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία για την παροχή της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 27/07/2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις 28/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη Προκήρυξης για τεχνικό σύμβουλο

O  Οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη που αφορά  τον τεχνικό σύμβουλο για την υλοποίηση του έργου “Γούρνες – Χερσόνησος” του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης» που αφορά την υποβοήθηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε θέματα εκπόνησης και ελέγχου  μελετών του έργου ‘’Γούρνες – Χερσόνησος’’ καθώς και σε θέματα επίβλεψης, ελέγχου και εποπτείας. Επίσης αφορά την παροχή συμβουλών-υπηρεσιών με την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και την υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Ημερίδας Ενημέρωσης με θέμα :«Πρόληψη, Παρακολούθηση, Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων πλησίον οδικών αρτηριών»

Οι βραχοπτώσεις αποτελούν φυσική καταστροφή που ενδέχεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις σε όλες τις κατηγορίες του χερσαίου οδικού (σιδηροδρομικό, εθνικοί-επαρχιακοί-αγροτικοί αυτοκινητόδρομοι) δικτύου. Ο εκτροχιασμός τρένων, η διακοπή της κυκλοφορίας, η πρόκληση θανατηφόρων ή μη ατυχημάτων, η καταστροφή σημαντικών υποδομών αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα των επιπτώσεων αυτών.

Στα πλαίσια της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2015 στο κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Χανίων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «ΙΣΤΡΙΑ - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους». Αποτελεί προσπάθεια για την πρόγνωση και παρακολούθηση του φαινομένου, αλλά και της έγκαιρης ανίχνευσής του. Έτσι, οι φορείς διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και οι απλοί χρήστες του οδικού δικτύου να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη στη θέση πιλοτικής εγκατάστασης του συστήματος. 

 

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσκλησης σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30-06-2015 ημέρα ,Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που βρίσκονται στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανίων, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της 31/12/14.
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2014.
  3. Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2015.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, ορίζεται A΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουλίου 2015 στον ίδιο χώρο και ώρα 12:00 π.μ. και εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία ορίζεται B΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2015 στον ίδιο χώρο και ώρα 12:00 π.μ..

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ”

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου πιλοτικών εφαρμογών με τίτλο:

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  «ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ”.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά, 73100 έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 06/07/2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.  Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή του Οργανισμού στο συνέδριο "SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

Το Πολυτεχνείο Κρήτης - Ερευνητική Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών με συνδιοργανωτές το Δήμο Χανίων Κ.Ε.Π..ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης διοργανώνει συνέδριο με τίτλο:

"SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας"

για τις δυνατότητες που προσφέρει το τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα -καινοτομία) σε θέματα που απασχολούν την Πολιτική Προστασία όπως είναι οι φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές,αποστολές έρευνας και διάσωσης , ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής Προσφορών και Διενέργειας του πρόχειρου ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού και διευκρινίσεις για την παροχή της υπηρεσίας:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E.ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη της επερχόμενης νέας αρδευτικής περιόδου, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών άρδευσης να φροντίσουν άμεσα για την εξόφλησή τους ώστε να αποφύγουν την άσκοπη ταλαιπωρία τους καθώς και τυχόν προσαυξήσεις.

Τις επόμενες ημέρες συνεργεία του Οργανισμού θα προβούν σε σταδιακές αποσυνδέσεις από το δίκτυο των καταναλωτών που δεν είναι συνεπείς.

Ο Οργανισμός συμμεριζόμενος τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους  να προσέρχονται στα γραφεία του Οργανισμού και να προβαίνουν σε σχετικό διακανονισμό του χρέους τους.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Ο.Α.Κ. Α.Ε. του προγράμματος του Άξονα 4 - προσέγγιση Leader διοργανώνει  ενημερωτική εκδήλωση ενόψει της επικείμενης 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση με τίτλο "ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Επιτροπή  Διαχείρισης του προγράμματος του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader ανακοινώνει την οριστική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 3ης Προκήρυξης του Άξονα 4 - Προσέγγιση Leader

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε. ), σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασής της στις 3-3-2015, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 09/02/2015). 

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα δεν είναι οριστικά. Θα οριστικοποιηθούν  μετά την διαδικασία των ενστάσεων όπου έχουν το δικαίωμα να κάνουν όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές εντός 15 ημερών από την λήψη της αναλυτικής επιστολής ενημέρωσής τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), που εδρεύει στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων (Οδός Γολγοθά 2), έχοντας υπόψη το νόμο 2286/1995, το Π.Δ. 60/2007, το νόμο 2362/1995 και το Π.Δ. 118/2007, την απόφαση 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ-1291/Β/11-8-10), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ".Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), στo Ηράκλειο, Μάχης Κρήτης 3, στις 28-04-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών ενώπιον της επιτροπής).

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με θέμα"Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015"

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε..), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4281/2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση  του έργου "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015".

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές